Asianajotoimisto Tea Hagstedt

Kotivakuutukseen, ajoneuvon kaskovakuutukseen, maatilavakuutukseen ja yritysvakuutukseen sisältyy usein muun turvan ohella myös oikeusturvavakuutus eli turva mahdollisia oikeudellisia riitoja ja oikeudenkäyntejä varten.

 

Vakuutettuna voit itse valita itse asiaasi hoitavan asianajajan ja vakuutusyhtiö maksaa kulusi vakuutusehtojen mukaisesti.

 

Hoidamme kokemuksella perhe- ja perintöoikeutta sekä avo- ja avioeroon liittyviä riitoja. Näihin toimeksiantoihin lukeutuvat esimerkiksi lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin sekä elatusapuasioihin liittyvät asiat.

Palvelemme seuraavissa toimeksiannoissa:

Omaisuuden ositus ja erottelu

Avioeron yhteydessä tehdään puolisoiden välillä omaisuuden ositus eli jako. Avopuolisot erottelevat omaisuutensa. Hoidamme sekä osituksia että omaisuuden erotteluja, ja ensisijaisena pyrkimyksenä on saavuttaa sovinto asianosaisten välille.

Rikosasiat

Hoidamme sekä asianomistajan, eli rikoksen uhrin, ja rikoksesta epäillyn, eli vastaajan asioita.

Perunkirjat

Laadimme perunkirjoja. Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirja toimii tulevan perinnönjaon pohjana. Perunkirja on toimitettava kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta.

Perinnönjako ja pesänselvitys

Teemme perinnönjakoja, mikä perustuu kuolinpesän osakkaiden sovintoon. Mikäli perinnönjaosta tulee riitaa, toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Lapsioikeus

Hoidamme lasten huoltoriitoihin liittyviä asioita: lasten huolto, asuminen, tapaamisoikeus sekä elatusapuasiat. Riidan vaihtoehtoinen ratkaisuväline on nykyisin ns. Follo-sovittelu eli lapsiasiain asiantuntija-avusteinen sovittelu, jossa käräjätuomari toimii yhdessä lasten asioiden asiantuntijan kanssa sovittteljoina ja auttavat vanhempia sovintoon pääsemisessä.

Asiakirjojen laatiminen

Asiakirjojen laatiminen, kuten avioehtosopimuksen, edunvalvontavaltakirjat ja testamentit.

Lähestymiskieltoasiat

Hoidamme lähestymiskieltoasioita molemmille osapuolille.

Vahingonkorvausasiat

Vahingonkorvausasioissa pyritään lähtökohtaisesti sovintoon tuomioistuinsovittelussa. Sovinto saavutetaan usein jo käräjäoikeuden ulkopuolella, minkä jälkeen sovintosopimus voidaan vahvistuttaa täytäntöönpanokelpoiseksi oikeudessa.

Velkomusasiat

Tyypillisesti velkomusasioissa haetaan saatavia velkojalle.

Velkajärjestelyasiat

Hoidamme velkajärjestelyvalituksia tilanteissa, joissa velkajärjestelyhakemus on käräjäoikeudessa hylätty.

Oleskelulupa-asiat

Ulkomaalaisten oleskeluluvat, kansalaisuushakemus, perheenyhdistysasiat, kansalaisuushakemukset ja muukalaispassi, sekä valitukset maahanmuuttoviraston päätöksistä hallinto-oikeuteen.

Muut riidanratkaisuvälineet

Riita-asioissa tuomioistuinsovittelu ja lasten huoltoriidoissa asiantuntija-avusteinen sovittelu, eli niin sanottu follo-sovittelu.

X

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Tea Hagstedt

Testi
Testi2
Testi3

Testi56

[contact-form-7 404 "Not Found"]